Dosarul de inscriere

Dosarul de inscriere - ce acte contine ?

 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta), absolventii care au promovat examenul de bacalaureat in iulie 2020 vor prezenta adeverinta eliberata de liceu, care atesta promovarea examenului national de bacalaureat, in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister. Pentru absolventii de programe de studii din strainatate, diploma de bacalaureat /adeverinta de absolvire va fi insotita de atestatul/adeverinta de echivalare emis/emisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii - CNRED si dosarul de inscriere va fi vizat de Direcţia de Relatii Internationale din cadrul ASE;
 • foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original, copii legalizate sau copii certificate conform cu originalul;
 • eseul motivational/eseurile motivationale, privind alegerea ASE si a programului de studii (prima optiune), pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere (Anexa 9 din Metodologia de admitere). Eseul/eseurile se dateaza si se semneaza de catre candidat;
 • adeverinta medicala tip, eliberata cu cel mult sase luni inainte de data inscrierii de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru inscrierea la facultate - in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul. O singura adeverinta medicala este suficienta pentru dosarul de inscriere la ASE, chiar daca ma inscriu la mai multe facultati/programe;
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;
 • copia cartii de identitate;
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
 • doua fotografii ¾;
 • declaratia pe propria raspundere pe care candidatul o completeaza in sala de inscriere si prin care declara ca nu a fost exmatriculat din ASE fara drept de reinmatriculare, nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora si ca a fost/nu a fost inmatriculat, la un program de studii universitare de licenta, inclusiv numarul semestrelor in care a beneficiat de finantare de la buget;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care candidatul il completeaza in sala de inscriere;
 • bonul valoric / bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE;
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalula certificatului de competenta lingvistica, prin care sunt certificate competentele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenta la care candideaza, daca este cazul.

Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.

In vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, pentru copiile documentelor, candidatii trebuie sa prezinte documentele in original.

Dosarele incomplete NU sunt acceptate pentru inscriere!